Zasady ogólne

§ 7.

 1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani.
 2. Zgłaszający się składa u dyżurującego bibliotekarza legitymację lub inny dokument tożsamości ważny w danym okresie.
 3. Wierzchnie okrycie oraz teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.
Korzystanie z księgozbioru podręcznego

§ 8.

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru   ogólnego.
 2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 3. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje dyżurujący bibliotekarz.
 4. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik oddaje dyżurującemu bibliotekarzowi.
 5. Z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się książek na zewnątrz biblioteki.
 6. Jeżeli czytelnik chce wypożyczyć do domu książkę otrzymaną w czytelni z księgozbioru ogólnego, to pozycja ta zostaje przekazana do wypożyczalni, gdzie wypożycza ją zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 7. Nie wypożycza się do domu książek sprowadzonych z innych bibliotek.
 8. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta w czytelni a numery wcześniejsze udostępniane są na zewnątrz. Termin zwrotu czasopism nie może przekroczyć dwóch tygodni od dnia ich wypożyczenia.
 9. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik oddaje książki i otrzymuje dokument wymieniony w § 5 ust. 2.
 10. Porady i informacje

§ 9.

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień tematycznych literatury oraz sposobu pracy z książką.

Skargi czytelników

§ 10.

Biblioteka prowadzi księgę uwag, w której można dokonywać wpisów dotyczących funkcjonowania Biblioteki i wykorzystania zbiorów.

Przepisy końcowe

§ 11.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów. W tym przypadku przysługuje mu prawo odwołania się do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.