1. Z „czytelni Internetowej” nieodpłatnie korzystać mogą wszyscy w godzinach pracy biblioteki.
 2. Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 3. Komputery w Bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych [np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (na 1 godzinę).
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 8. Zabrania się korzystania w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 9. Nie wolno!!! Wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz używania poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących korespondencji.
 10. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 11. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru i atramentu do drukarki po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. (Arkusz wydruku A-4: drukarka laserowa – 0,20 zł., kolorowa 1,00 zł.)
 12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby i torebki należy zostawić w wyznaczonym miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 13. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 15. Nie wolno!!! Pobierać z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 17. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik podaje dyżurującemu bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.
 18. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminy spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza.